Põhikiri

MTÜ Eesti Orhideekaitse Klubi põhikiri

Kinnitatud Eesti Orhideekaitse Klubi üldkoosolekul 13. märtsil 2001. aastal, muudetud EOKK üldkoosolekul 25.11.2014. aastal.

1.     Üldsätted

1.1.   Mittetulundusühing Eesti Orhideekaitse Klubi (edaspidi EOKK) on käpalistest ning nende kaitsest, uurimisest ja tutvustamisest huvitatud inimeste vaba ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2.   EOKK on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärk ei ole kasumi taotlemine ning mis rajaneb liikmete omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel.

1.3.   EOKK on asutatud 19. veebruaril 1985.

1.4.   EOKK juhatuse asukohaks Eesti Vabariik, Tartu linn, Kreutzwaldi 5.

1.5.   EOKK on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, oma pitsat, pangaarved ja sümboolika.

2.     Eesmärk ja ülesanded

2.1.   EOKK eesmärgiks on Eestis kasvavate käpaliste (orhideeliste) ning teiste haruldaste taimeliikide kaitse, uurimine, tutvustamine.

2.2.   Oma eesmärkide täitmisel EOKK:

2.2.1.     ühendab erinevate erialade inimesi, kes on huvitatud EOKK eesmärkidest;

2.2.2.     korraldab klubi liikmetele ettekandekoosolekuid käpaliste ja nendega seotud probleemide kohta;

2.2.3.     korraldab välitöid käpaliste kasvukohtadesse;

2.2.4.     selgitab käpaliste tähtsust meedias (internetis, plakatitel, ajakirjanduses, televisioonis, raadios);

2.2.5.     annab välja ajakirja Ööviiul;

2.2.6.     tegeleb käpaliste uurimisega ja kaitsmisega ning vajadusel annab soovitusi valitsusasutustele (ja kohalikele omavalitsustele) käpaliste kasvukohtade seisundi parandamiseks;

2.2.7.     teeb oma eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste organisatsioonide ja asutustega;

2.2.8.     tegeleb reintroduktsiooni ja kasvatamisega käpaliste kaitse eesmärgil;

2.2.9.     korraldab käpaliste kasvukohtade hooldust sõlmides vajadusel maavaldajatega lepinguid;

2.2.10. oma eesmärkide täitmiseks võib EOKK osta maad käpaliste kaitse eesmärgil.

3.      Liikmeks vastuvõtmine, EOKK-st väljaastumine ja väljaarvamine

3.1.   EOKK liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidava põhikirja nõudeid.

3.2.   EOKK liikmete vastuvõtu otsustab EOKK juhatus laekunud avalduste põhjal.

3.3.   EOKK liikmetel on võimalik EOKK-st välja astuda, esitades juhatusele vastavasisulise avalduse ja likvideerides materiaalsed kohustused EOKK ees.

3.4.   EOKK liige võib soovi korral peatada liikmeksoleku esitades sellekohase avalduse.

3.5.   Kui EOKK liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või tema tegevus kahjustab olulisel määral EOKK tegevust või mainet, võib juhatus ta oma otsusega EOKK-st välja arvata.

3.6.   Väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest teatatakse väljaarvatud liikmele pärast vastava otsuse langetamist viivitamatult kirjalikult.

3.7.   Väljaarvatud liige võib nõuda juhatuse otsuse tühistamist üldkoosolekul, teatades oma soovist kirjalikult juhatusele hiljemalt 15 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist.

4.     Liikmete õigused ja kohustused

4.1.   Iga EOKK liige on kohustatud:

4.1.1.     järgima EOKK põhikirja ja EOKK juhtorganite otsuseid;

4.1.2.     maksma üks kord aastas liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud summa ulatuses. Juhul kui EOKK liige ei ole maksnud liikmemaksu viie aasta jooksul ja ta ei ole ka teatanud EOKK juhatusele mõjuvat põhjust, arvatakse liige EOKK-st välja;

4.1.3.     teatama EOKK juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

4.2.   EOKK liikmel on õigus:

4.2.1.     osaleda hääleõigusega EOKK üldkoosolekul;

4.2.2.     olla valitud juhatuse või revisjonikomisjoni liikmeks;

4.2.3.     valida auliikmeid ja aupresidenti;

4.2.4.     anda klubi nimel erialastes küsimustes konsultatsiooni;

4.2.5.     võtta osa EOKK poolt korraldatavatest üritustest ja teha ettepanekuid EOKK töö parandamiseks;

4.2.6.     saada EOKK juhatuselt teavet EOKK tegevuse kohta;

4.2.7.     saada liikmemaksu tasumisel EOKK ajakirja tasuta.

4.3.   Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

5.     Juhtimine

5.1.   EOKK kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

5.2.   EOKK üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolekud toimuvad reeglina kaks korda aastas.

5.3.   Üldkoosoleku kokkukutsumisest peavad liikmed saama kirjaliku teate vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Kutses näidatakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

5.4.   EOKK üldkoosoleku pädevuses on:

5.4.1.     põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

5.4.2.     eesmärgi muutmine;

5.4.3.     ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

5.4.4.     juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.4.5.     revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.4.6.     juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EOKK esindaja määramine;

5.4.7.     majandusaasta aruande kinnitamine;

5.4.8.     liikmemaksu suuruse määramine;

5.4.9.     EOKK tegevusega seotud põhimõtteliste küsimuste arutamine;

5.4.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.5.   EOKK üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 EOKK liikmetest. Igal EOKK liikmel on üks hääl. EOKK liige võib oma hääle kirjaliku volikirjaga teisele EOKK liikmele üle anda.

5.6.   EOKK üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, v.a. EOKK tegevuse lõpetamise või põhikirja muutmise korral, milleks on vajalik ¾ poolthäälte olemasolu, ja eesmärkide muutmise korral, milleks on 9/10 liikmete nõusolek.

5.7.   EOKK tegevust juhib ja seda esindab juhatus.

5.8.   EOKK juhatus koosneb seitsmest EOKK liikmest. Juhatus valitakse EOKK üldkoosolekul neljaks aastaks. Vajadusel võib EOKK üldkoosolek muuta juhatuse koosseisu enne juhatuse volituste lõppemist.

5.9.   EOKK juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 4 juhatuse liiget.

5.10. EOKK juhatus valib presidendi ja asepresidendi (ning sekretäri). Kõigil juhatuse liikmetel on õigus esindada EOKK-d teistes organisatsioonides ja asutustes ning kõikides õigustoimingutes.

5.11. EOKK asjaajamist ja tegevust kontrollib kord aastas kolmeliikmeline (esimees ja kaks liiget) revisjonikomisjon ning esitab aruande üldkoosolekule. Revisjonikomisjon valitakse üheaegselt juhatusega üldkoosolekul.

6. Sümboolika

6.1.   EOKK-l on oma embleem ja märk.

6.2.   Embleem on sooneiuvaiba heledaõielise vormi õie stiliseeritud kujutis. Välimised õielehed on helerohelised, sisemised valged. Huulel on tähed EOK.

6.3.   EOKK liikmemärgiks on EOKK embleem hõbedasel metallil. Liikmemärk antakse igale EOKK liikmele.

6.4.   EOKK suveniirmärk on kujult ja suuruselt sarnane liikmemärgiga, kuid kollasel metallil. On ette nähtud kinkimiseks huvilistele, kes ei ole klubi liikmed.

6.5.   EOKK teenetemärk on muus osas sarnane liikmemärgiga, kuid välimised õielehed on tumerohelised. Teenetemärk antakse teenete eest nii klubi liikmetele kui mitteliikmetele EOKK juhatuse otsusel.

7.     Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

7.1.   EOKK ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2.   EOKK likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.